μάλιστα

Μάλα

μάλα, συγκριτικός μᾶλλον, υπερθετικός μάλιστα μᾶλλον < συγκριτικός βαθμός του μάλα Μᾶλλον, λίαν, πάνυ, πλέον. ἐκ τῆς μή ἀπαγορεύσεως καί τοῦ ἄλλον γίνεται (μή-αλλον) καί μᾶλλον. μᾶλλον τό (μα) μακρόν.