Ο αόρατος πόλεμος

Ο αόρατος πόλεμος

Συγγραφέας

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Περιεχόμενα βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Για να την αποκτήση κάποιος, πρέπει να πολεμά. Τα τέσσερα αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο
Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε, ούτε να δίνουμε θάρρος ποτέ στον εαυτό μας
Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο Θεό
Πώς μπορεί να γνωρίση κάποιος εάν εργάζεται με την έλλειψι εμπιστοσύνης στον εαυτό του και με την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό
Το λάθος, που κάνουν πολλοί, νομίζοντας ως αρετή την μικροψυχία
Άλλες γνώσεις, μέσα από τις οποίες αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και η εμπιστοσύνη και το θάρρος στον Θεό
Πώς πρέπει να εκπαιδεύουμε το νου μας, για να τον φυλάμε από την αγνωσία
Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και πώς μπορούμε να τα γνωρίζουμε
Πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια
Πώς πρέπει να εξασκούμε την θέλησί μας, για να θέλη, σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις, ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευχαρίστησι του Θεού
Μερικές σκέψεις, που παρακινούν την επιθυμία του ανθρώπου να θέλη να κάνη σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού
Τα πολλά θελήματα και οι επιθυμίες, που υπάρχουν στον άνθρωπο και η μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της παραλόγου θελήσεως των αισθήσεων και σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να πραγματοποιήση η θέλησις, προκειμένου να αποκτήση τις συνήθειες των αρετών Τι πρέπει να γίνεται, όταν η ανώτερη λογική θέλησις φαίνεται νικημένη από την παράλογη και κατώτερη και από τους εχθρούς
Πρέπει να πολεμά κάποιος με όλες του τις δυνάμεις και παντοτεινά και γενναία
Με ποιο τρόπο, ξημερώνοντας, πρέπει να βγαίνη στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεμά
Με ποια τάξι πρέπει να πολεμούμε εναντίον των παθών μας
Πώς πρέπει να αντιπολεμά κάποιος στα ξαφνικά κινήματα των παθών
Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος κατά των σαρκικών παθών
Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμελείας
Η διόρθωσις των εξωτερικών αισθήσεων. Και με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να πέραση από αυτές στην θεωρία και δοξολογία του Θεού
Τα ίδια αισθητά πράγματα, που είπαμε, μας χρησιμεύουν ως μέσα και όργανα, για να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, εάν περνάμε από αυτά στη μελέτη του σαρκωθέντος Λόγου και στα μυστήρια της ζωής και του πάθους του
Πώς πρέπει να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας με άλλους τρόπους, όταν μας παρουσιάζωνται τα αισθητά αντικείμενά τους
Πώς πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα μας
Πώς πρέπει να διορθώνουμε την φαντασία και την ενθύμησί μας
Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγη με όλη του τη δύναμι τις ταραχές και ενοχλήσεις, εάν θέλη να πολεμήση καλά τους εχθρούς του
Τι πρέπει να κάνουμε, όταν είμαστε πληγωμένοι
Ποια τακτική έχει ο διάβολος να πολεμά γενικά και να παραπλανά ανθρώπους διαφόρων καταστάσεων Ο πόλεμος και η απάτη, που χρησιμοποιεί ο διάβολος για εκείνους, που κρατάει στην δουλεία της αμαρτίας
Ο πόλεμος και η απάτη, που μεταχειρίζεται ο διάβολος για εκείνους, που γνωρίζουν το κακό τους

Σχετικά Συντακτική ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Συντακτική ομάδα Consciousness.gr