Κυριακή προσευχή
- Θεολογία, Πνευματικότητα

Πάτερ Ουράνιε

Μια απέριττη λιτή προσευχή. Σύντομη και περιεκτική. Μαζί με την Κυριακή Προσευχή του “Πάτερ Ημών” περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται να ειπωθούν και άλλα τόσα να βιωθούν…


Βασιλεύ Ουράνιε,

Παράκλητε,

Το πνεύμα της Αληθείας,

ο πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και Ζωής Χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος

και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.


Πάτερ ημών,

ο εν τοις ουρανοίς,

αγιασθήτω το όνομά Σου,

ελθέτω η βασιλεία Σου,

γεννηθήτω το θέλημά Σου,

ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον

και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr