διαδικτυακά μαθήματα
- Μαθήματα

Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα

Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα

Το consciousness.gr προχωρά σταδιακά σε δημιουργία και δημοσίευση δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων, υπό μορφήν blog posts, τα οποία άπτονται των ακόλουθων θεματικών περιοχών.

Τα μαθήματα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας είναι εισαγωγικού επιπέδου και αναφέρονται σε σχολικές γνώσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπου αυτό είναι εφικτό, οι αναγκαίες γνώσεις παρουσιάζονται με εκλαϊκευμένο τρόπο, ώστε να είναι προσεγγίσιμες από το ευρύτερο δυνατό αναγνωστικό κοινό, ανεξαρτήτως βιολογικής ηλικίας.

Επιδιώκουμε, σαν άλλο κρυφό σχολειό, την διάχυση της ουσιαστικής γνώσης στον κάθε αναγνώστη, η οποία αφενός παρέχει τα πρακτικά εργαλεία διαχείρισης της καθημερινότητας και τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και ταυτοχρόνως ενισχύει το πνεύμα και την φιλερευνητική διάθεση με στόχο την ενεργητική αντίσταση στα κακώς κείμενα της εποχής και την σταδιακή καλλιέργεια πνευματικών αξιών και αρετών.

Βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές

Τα μαθήματα κάθε ενότητας βασίζονται σε διασταυρωμένες επιστημονικές βιβλιογραφικές αναφορές και υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αναγνωρισμένο από την ακαδημαϊκή και τριτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα υλικό. Κάνουμε εκτεταμένη χρήση τόσο διαδικτυακών όσο και έντυπων βιβλιοθηκών της Ελλάδος. Επιπροσθέτως γίνεται κατά περίπτωση χρήση της βιβλιοθήκης του consciousness.gr, της ταινιοθήκης και των λεξικών του babiniotis.gr. Τέλος στα μαθήματα φιλοσοφίας γίνεται χρήση άρθρων του consciousness.gr. Μην ξεχνάμε ότι το το ιστολόγιο αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποτελέσει ένα σχολείο φιλοσοφίας για όλους μας!

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr